I work on stories rather than individual pictures.
Sebastio Salgado